Brandstation / Fire station

Den här gången är temat brandstationer. Brandstationen i Malmö ligger på så kallad donationsjord som donerades till det allmännas bästa av danske kungen. Genom århundradena byttes jorden bort och kom så småningom att vara samlad på sankmarken vid Rörsjöarna. Rörsjöstaden i Malmö är utdikad sumpmark. Man kan också se att det ligger en hel rad allmänna institutioner utmed Drottninggatan, nämligen Latinsskolan, brandstationen och de tre Länsstyrelsehusen. Dessa har jag visat i tidigare poster.

This time the theme is fire stations. The fire station in Malmö is situated on donation land that was donated to the common good of the Danish king. Through the centuries people changed the lots of land between them and eventually a lot of donation land came to be gathered on the marshlands at Rörsjöarna. Rörsjöstaden in Malmö is on drained marshland. One can also see that there is a whole range of public institutions along Drottninggatan, the Latin school, the fire station and the three County Board Houses. These I have shown in previous posts.